Introduction

ΕισαγωγήBU is dedicated to bringing out the best in people. Our strong professional approach helps to prepare you for the future. Our professional teaching is cutting edge, internationally relevant and closely linked with modern industry.

Στόχος του BU είναι να αποκαλύπτει τις καλύτερες πτυχές των ανθρώπων. Η ισχυρή επαγγελματική μας προσέγγιση βοηθά να σας προετοιμάσουμε σωστά για το μέλλον. Το επαγγελματικό και πρωτοποριακό επίπεδο διδασκαλίας βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τη σύγχρονη βιομηχανία.Students benefit from our impressive industry network via the availability of paid work placements at both undergraduate and postgraduate level which equip graduates with both the academic knowledge and applied skills to enter the world of work.

Οι φοιτητές μας επωφελούνται από το εντυπωσιακό επαγγελματικό δίκτυό μας χάρη στη διαθεσιμότητα θέσεων απασχόλησης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες οπλίζουν τους αποφοίτους με την ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στον επαγγελματικό στίβο.Less than two hours from London, Bournemouth is situated on the south coast of England. Famous for its 12 kilometres of sandy beaches, beautiful parks and gardens, Bournemouth blends a traditional British seaside resort with a busy and thriving town.

Σε απόσταση λιγότερο από δύο ώρες από το Λονδίνο, το Bournemouth βρίσκεται στη νότια ακτή της Βρετανίας. Διάσημο για την πανέμορφη ακτογραμμή 12 χιλιομέτρων, τα υπέροχα πάρκα και κήπους, το Bournemouth συνδυάζει ένα παραδοσιακό βρετανικό παραθαλάσσιο θέρετρο με μία σύγχρονη και πολυάσχολη πόλη.It is a very exciting time to be at BU! Investment in staff, teaching resources and our campuses has brought about many positive benefits for our students. Our recent achievements are testament to this and firmly place BU as the leading new university in the UK.

Είναι η καλύτερη περίοδος για να βρίσκεσαι στο BU! Η σημαντική επένδυση σε καταρτισμένο προσωπικό, διδακτικούς πόρους και σε εγκαταστάσεις απέφερε σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές μας. Αυτό αποδεικνύουν τα πρόσφατα επιτεύγματα του BU που το κατατάσσουν στην κορυφαία θέση ανάμεσα στα Νέα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.Our achievements:

Τα επιτεύγματά μας:BU is the UK’s Number One New University (The Guardian University Guide 2009 and 2010) and has increased its ranking in all four major UK league tables over the last year (2009-2010)

Το BU είναι το Κορυφαίο Νέο Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο (The Guardian University Guide 2009 και 2010) και έχει ανεβάσει την κατάταξή του στους τέσσερις μεγαλύτερους πίνακες αξιολόγησης πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον τελευταίο χρόνο (2009-2010)BU was awarded the highest category of confidence in the maintenance of its academic standards and the enhancement of its quality by the Quality Assurance Agency (QAA), in December 2008

Το BU βραβεύτηκε με τον υψηλότερο βαθμό στη διατήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων και τη βελτίωση της ποιότητάς του από την Quality Assurance Agency (QAA) τον Δεκέμβριο του 2008BU has one of the highest graduate employability rates in the UK with 91%* of our graduates proceeding to employment or further study within six months of completing study. 71%* were in graduate level jobs or further study within six months, a figure comparable with the best in the sector (*figures quoted are from BU’s annual survey of graduate destinations for 2008)

Το BU έχει τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με το 91% του συνόλου των αποφοίτων του BU* να εργάζονται ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το 71%* των αποφοίτων σε θέσεις πτυχιούχων ή σε περαιτέρω σπουδές εντός έξι μηνών, αριθμός συγκρίσιμος με τα καλύτερα πανεπιστήμια του τομέα (*οι αριθμοί προέρχονται από την ετήσια έρευνα του BU για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών για το 2008)BU was the fourth most improved UK university in terms of research quality in the Research Assessment Exercise (RAE, 2008). Of the ten subject areas assessed, eight featured research that was rated as being of world-leading quality

Το BU ήταν το τέταρτο πανεπιστήμιο με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προς την ποιότητα της έρευνας σύμφωνα με την αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE, 2008). Από τους δέκα ακαδημαϊκούς τομείς που αξιολογήθηκαν, οι οκτώ βαθμολογήθηκαν ως παγκοσμίου ποιότητας στο επίπεδο της έρευναςBU was nominated for the 2009 Times Higher Education (THE) University of the Year Awards.

Το BU ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Πανεπιστημίου της Χρονιάς 2009 του περιοδικού Times Higher Education (THE).Our Academic Schools focus on developing independent, lifelong learners in professional subjects.

Οι Ακαδημαϊκές Σχολές μας εστιάζουν στη δημιουργία επαγγελματιών με διαρκή εκπαίδευση σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.The Business School

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business School)A wide range of undergraduate and postgraduate courses are offered in the three key disciplines of Accounting and Finance, Business and Management and Law.

Ένα μεγάλο εύρος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων προσφέρονται στους τρεις βασικούς τομείς της Λογιστικής και των Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Νομικής.A powerful academic research culture keeps the School relevant, informs course development and benefits the business community locally, nationally and internationally.

Η ισχυρή ακαδημαϊκή κουλτούρα της Σχολής διασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας ώστε να επωφελείται η τοπική, η εθνική και η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα.Key Facts

Βασικά στοιχείαBusiness & Management Studies rated as ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE 2008)

Οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αξιολογήθηκαν ως "Παγκόσμιας Κλάσης" σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE 2008)An Executive Business Centre located in the heart of Bournemouth’s commercial district provides an environment in which postgraduate and executive students can meet with business professionals

Το Executive Business Centre στην καρδιά της εμπορικής κοινότητας του Bournemouth προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον συνάντησης για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές με επαγγελματίες της αγοράς εργασίαςHome to The Bournemouth MBA which provides students with specialist subject pathways in Consultancy, Financial Services, Global Business Operations, Media, Public & Community and Tourism

Έδρα του Bournemouth MBA που προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένους τομείς σπουδών στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, τις Παγκόσμιες Επιχειρήσεις, τα ΜΜΕ και τον ΤουρισμόBusiness graduates are now enjoying success in global companies such as JPMorgan, KPMG, IBM, Barclays, Mazars, PricewaterhouseCoopers and Bond Pearce

Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτή τη στιγμή έχουν μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η JPMorgan, η KPMG, η IBM, η Barclays, η Mazars, η PricewaterhouseCoopers και η Bond PearceSeptember and January intake available for postgraduate courses

Έναρξη μαθημάτων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τον Σεπτέμβριο και τον ΙανουάριοCourses are industry recognised with several course accreditations endorsed. The School is also a participant of the UN Global Compact and PRIME – testimony to its commitment to delivering management education with an emphasis on corporate social responsibility.

Τα μαθήματα έχουν την αναγνώριση του επιχειρηματικού κλάδου με πολλές πιστοποιήσεις. Η Σχολή συμμετέχει επίσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και ενστερνίζεται τις αρχές του για την Υπεύθυνη Διαχείρισης Εκπαίδευσης (PRME) – απόδειξη της δέσμευσης για εκπαίδευση με έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.School of Conservation Sciences

Σχολή Επιστημών Συντήρησης (School of Conservation Sciences)The School is committed to understanding, managing and conserving the natural and human landscape. Three academic centres support these areas: archaeology, anthropology and heritage; conservation ecology and environmental change and forensic and biological science.

Η Σχολή έχει ως στόχο την κατανόηση, διαχείριση και συντήρηση του φυσικού και ανθρώπινου τοπίου. Οι τομείς διδασκαλίας υποστηρίζονται από τρία ακαδημαϊκά κέντρα: αρχαιολογία, ανθρωπολογία και πολιτιστική κληρονομιά, προστασία και διαχείριση της περιβαλλοντικής αλλαγής και εγκληματολογία και βιολογία.The School has an international reputation for delivering high quality education in a range of disciplines while also pursuing excellence in research.

Η Σχολή απολαμβάνει μια διεθνή φήμη για τη διδασκαλία υψηλής ποιότητας σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, ενώ παράλληλα επιδιώκει την αριστεία στον τομέα της έρευνας.Key Facts

Βασικά στοιχείαArchaeology and Geography & Environmental Studies rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Οι σπουδές στην Αρχαιολογία και τη Γεωγραφία & Περιβαλλοντικές Σπουδές αξιολογήθηκαν ως "Παγκόσμιας Κλάσης" σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE, 2008)Finalist in the 2009 Times Higher Education (THE) Awards for ‘Research Project of the Year’ for research into early human footprints

Θέση στην τελική κατάταξη των βραβείων του περιοδικού Times Higher Education (THE) 2009 για την "Ερευνητική εργασία της Χρονιάς" για την έρευνα πάνω στα πρώιμα ανθρώπινα ίχνηDuring 2009, the journal ‘Science’, one of the world’s highest rated publications for research, published three papers co-authored by academics from the School

Κατά τη διάρκεια του 2009, το περιοδικό Science, μία από τις σημαντικότερες εκδόσεις παγκοσμίως στον τομέα της έρευνας, δημοσίευσε τρία δοκίμια που συνυπέγραφαν καθηγητές της ΣχολήςThe School is home to the largest community of research-active academic archaeologists in southern England and ideally situated for fieldwork on the Dorset and East Devon UNESCO World Heritage Site

Η Σχολή αποτελεί έδρα της μεγαλύτερης κοινότητας αρχαιολόγων-ερευνητών στη νότια Αγγλία και βρίσκεται σε ιδανική θέση στις ακτές Dorset και Devon, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCOThe School provides outstanding laboratory and computing facilities with high specification analytical equipment, a spatial analysis suite for geoinformatics and extensive reference collections of materials, artefacts and human and animal skeletons. There is also state-of-the-art field equipment, particularly for topographic surveying and near-surface geophysics.

Η Σχολή προσφέρει εξαιρετικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις με εξοπλισμό ανάλυσης υψηλής ακρίβειας, μία ειδική αίθουσα γεωπληροφορικής που περιλαμβάνει εκτατεταμένες συλλογές υλικών, χειροτεχνημάτων και σκελετών από ανθρώπους και ζώα. Επίσης, περιλαμβάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για επιτόπια έρευνα, ιδιαίτερα για τοπογραφικές έρευνες και γεωφυσική μελέτη κοντά στην επιφάνεια της γης.School of Design, Engineering and Computing

Σχολή Design, Μηχανολογίας & Υπολογιστών (School of Design, Engineering and Computing)Undergraduate and Postgraduate degrees in the School are divided into four distinct areas: Design; Software Systems; Technology and Psychology. Entrepreneurship, innovation and creativity are at the heart of academic activities. Strong engagement with industry and commerce ensures that students experience a relevant and appropriate curriculum, enhancing their career prospects.

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς: Design, Λογισμικά συστήματα, Τεχνολογία και Ψυχολογία. Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία βρίσκονται στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Η στενή σύνδεση με τη βιομηχανία και το εμπόριο δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν την κατάλληλη εργαλειοθήκη γνώσεων, βελτιώνοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.Key Facts

Βασικά στοιχείαArt & Design and General Engineering rated ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Οι σπουδές στο Art & Design και τη Γενική Μηχανολογία αξιολογήθηκαν ως "Παγκόσμιας Κλάσης" σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE, 2008)The School offers a range of professional industry accreditations including The British Psychological Society, the Institution of Engineering Designers and the British Computer Society

Η Σχολή προσφέρει μία ευρεία γκάμα επαγγελματικών πιστοποιήσεων από οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των The British Psychological Society, The Institution of Engineering Designers και του British Computer SocietyThe Festival of Design & Innovation hosted by the School is an annual event attracting over 1,700 visitors. The Festival displays over 170 new designs and prototypes produced by students. Many have commercial potential, and the event attracts talent scouts from the BBC’s Dragons’ Den and high profile companies such as Dyson

Το Φεστιβάλ Design & Καινοτομίας που διοργανώνει η Σχολή είναι μία ετήσια εκδήλωση που προσελκύει περισσότερους από 1700 επισκέπτες. Στο Φεστιβάλ παρουσιάζονται πάνω από 170 νέα σχέδια και πρωτότυπες δημιουργίες των σπουδαστών της Σχολής. Πολλά από τα έργα έχουν προοπτικές για μαζική παραγωγή, και εντοπίζονται από τους κυνηγούς ταλέντων που προέρχονται από το Dragons’ Den του BBC και από εταιρείες υψηλού κύρους όπως η DysonSeptember and January intake available for postgraduate courses.

Έναρξη μαθημάτων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο.School of Health and Social Care

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (School of Health and Social Care)The School provides student-centred, innovative programmes of education that prepare and develop health and social care practitioners.

Η Σχολή προσφέρει πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς επιστήμονες της υγείας και των κοινωνικών επιστημών.The School offers a range of undergraduate and postgraduate/ Post Qualification courses in the areas of nursing, midwifery, physiotherapy, occupational therapy, operating department practice, social care, community and youth work.

Η Σχολή προσφέρει μια σειρά προπτυχιακών προγραμμάτων στη νοσηλευτική, τη μαιευτική, τη φυσιοθεραπεία, την εργοθεραπεία, την εκπαίδευση νοσηλευτών χειρουργικού τμήματος, την κοινωνική πρόνοια και την εργασία στην κοινότητα.Key Facts

Βασικά στοιχείαNursing & Midwifery rated as ‘World Leading’ according to the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Οι σπουδές στη Νοσηλευτική & Μαιευτική αξιολογήθηκαν ως "Παγκόσμιας Κλάσης" σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE, 2008)The School offers the opportunity for interprofessional learning alongside a range of health and social care practitioners

Η Σχολή προσφέρει την ευκαιρία για διεπιστημονική μάθηση στο πλευρό πολλών επιστημόνων και επαγγελματιών στον τομέα της υγείαςThe School offers two full time Postgraduate degrees - MSc Nursing and MSc Public Health.

Στη Σχολή προσφέρονται δύο μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους απασχόλησης - το MSc Nursing και το MSc Public Health.The Media School

Σχολή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media School)The Media School is the largest centre of professionally based Higher Education for the media and communications industries in the UK. The School offers high-quality, industry recognised courses in Media Production, Journalism and Communication, Computer Animation and Marketing Communications.

H Σχολή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι το μεγαλύτερο κέντρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης για τους τομείς των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σχολή προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένα από το χώρο των ΜΜΕ, στους τομείς της Μαζικής Παραγωγής, της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, του Computer Animation και της Επικοινωνίας ΜάρκετινγκKey Facts

Βασικά στοιχείαComputer Animation classified as ‘World Leading’ in the most recent Research Assessment Exercise (RAE, 2008)

Οι σπουδές Computer Animation αξιολογήθηκαν ως "Παγκόσμιας Κλάσης" σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση Research Assessment Exercise (RAE, 2008)Home to the only Centre for Excellence in Media Practice in the UK and is an accredited Skillset Screen and Media Academy

Έδρα του μοναδικού Centre for Excellence in Media Practice στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστοποιημένο από το Skillset Screen and Media AcademyHome to the National Centre for Computer Animation and one of only two Houdini Certified Schools in the world

Έδρα του National Centre for Computer Animation και μία από τις δύο Houdini Certified Schools στον κόσμοUndergraduate and postgraduate teaching in the Media School rated ‘excellent’ by the Quality Assurance Agency (QAA, 2008)

Η διδασκαλία στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αξιολογήθηκε ως "Άριστη" από το Quality Assurance Agency (QAA, 2008)The School offers a range of industry accreditations.

Η Σχολή προσφέρει μια σειρά από επαγγελματικές πιστοποιήσεις.School of Services Management

Σχολή Διαχείρισης Υπηρεσιών (School of Services Management)Services Management includes some of the most dynamic and exciting industries in the world including tourism, events, food, hospitality, leisure, retail and sport. The focus of the School is to equip students with the knowledge and professional skills to ‘create exceptional customer experiences’.

Η Σχολή Διαχείρισης Υπηρεσιών περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο δυναμικούς και συναρπαστικούς επαγγελματικούς κλάδους στον κόσμο όπως τον τουρισμό, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την εστίαση, τη φιλοξενία, την ψυχαγωγία, το εμπόριο και τον αθλητισμό. Στόχος της Σχολής είναι να οπλίσει τους σπουδαστές με τη γνώση και την επαγγελματική εμπειρία που απαιτούνται για "να δημιουργούν μία εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες".By remaining in close touch with public and private sector organisations, the School maintains its position at the leading edge of strategic thinking within the experience economy.

Παραμένοντας σε στενή σύνδεση με οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η Σχολή διατηρεί τη θέση της στην κορυφή της στρατηγικής σκέψης στην «οικονομία της εμπειρίας».Ranked number one for Tourism (including Hospitality and Leisure) in the UK (The Guardian University Guide 2008 and 2009)

Νούμερο ένα για τις σπουδές στον Τουρισμό (συμπεριλαμβανομένης της Φιλοξενίας και της Ψυχαγωγίας) στο Ηνωμένο Βασίλειο (The Guardian University Guide 2008 και 2009)Ranked number two for Sports Science (The Guardian University Guide 2009)

Νούμερο δύο στις Αθλητικές Επιστήμες (The Guardian University Guide 2009)Recognised by the World Tourism Organisation as a Centre of Excellence in Tourism

Αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως Κέντρο Αριστείας στον τομέα του τουρισμούHome to two international journals in the field of tourism: Tourism Economics and the International Journal of Tourism Research

Έδρα δύο διεθνών εκδόσεων στον κλάδο του τουρισμού: των περιοδικών Tourism Economics και International Journal of Tourism ResearchSeptember and January intake available for Postgraduate courses.

Έναρξη μαθημάτων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο.